វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន ណាគ្រី ឯកទេស សើរស្បែក និងជម្ងឺទូទៅ
2018-02-02 12:58:27pm

លោកស្រី បណ្ឌិត ប៉ែន ណាគ្រី បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត ជំនាញព្យាបាលទូទៅ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០០៥ - ២០១៤ ។ លោកស្រីបានបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀត លើជំនាញ សើស្បែក ។ បច្ចុប្បន្ន លោកស្រី មានជំនាញ ព្យាបាលទូទៅ និងជម្ងឺសើស្បែក ។ ទូរស័ព្ទ ០១២៥៣៥៣២២ អ៊ីម៉ែល dr.pennakry@gmail.com

...

លោក ផុន សុវឌ្ឍនា​ ស្ថាបនិកគេហទំព័រ និងជំនាញកសិកម្ម
2018-02-02 11:32:04am

លោក ផុន សុវឌ្ឍនា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក បច្ចេកវិទ្យា និងគ្រប់គ្រងកសិកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០០៤-២០០៨ ។ លោក បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងកសិកម្មចម្រុះ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅសាកលវិទ្យាវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និង ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមួយទៀតផ្នែក វិស្វកម្មកសិកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ គ្យូស៊ូ ប្រទេសជប៉ុន ឆ្នាំស...